Architect Veerle Vander Aa

 

As-built attest:

    Het kader.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voert een nieuwe regeling inzake as-builtattesten in. Men verleent dit attest aan bouwwerken die minimaal afwijken van de vergunde plannen, zodat deze werken beschouwd worden als compleet geldig uitgevoerd.
Op dit moment zijn er nog geen uitvoeringsbesluiten genomen, het is dus nog afwachten hoe de Vlaamse Regering deze regeling verder zal invullen. Tot op dat moment blijft de regeling dode letter… Hierna schetsen we alvast de grote lijnen.

    De grote lijnen.

Een as-builtattest wordt ook wel een “mini-regularisatievergunning” of “mini-regularisatiemelding” genoemd. Het is een attest waarin een erkende architect of een daartoe opgericht gemeentelijk verzelfstandigd agentschap verklaart dat handelingen betreffende een constructie of gebouwencomplex niet of slechts marginaal afwijken van de plannen die het voorwerp uitmaken van de stedenbouwkundige vergunning of melding.
In concreto kan dus slechts een as-builtattest verkregen worden voor minder relevante afwijkingen op de vergunde/gemelde bouwplannen, met name kleine afwijkingen in maatverhoudingen en vlakverdelingen, materiaalkeuze, textuur, licht en kleur van het gebouw en het voorziene gebruik.
Zodra dit attest gevalideerd wordt door het college van burgemeester en schepenen (of zijn gemachtigde) ontstaat een onweerlegbaar vermoeden dat de werken van bij de aanvang van de uitvoering op planconforme wijze zijn verricht. Met andere woorden wordt er geacht nooit een (strafbare) bouwovertreding te zijn begaan. Het attest wordt opgenomen in het vergunningenregister van de gemeente, zodat ook derden er kennis van kunnen nemen.

    Wie vraagt zo’n attest aan?

Vanaf een datum die door de Vlaamse Regering zal worden vastgelegd, moet een as-builtattest verplicht aangevraagd worden door de verkrijger van een stedenbouwkundige vergunning en de persoon die het eigendomsrecht of overige zakelijke rechten (bv. vruchtgebruik) op een constructie overdraagt.
Een mogelijkheid, maar geen verplichting, tot aanvraag bestaat (vanaf een bepaalde datum die nog door de Vlaamse Regering moet vastgelegd worden) voor elke eigenaar en elke overdrager of overnemer van zakelijke (bv. eigendom) of persoonlijke (bv. huur) rechten van een constructie